Info - běžící řízení

V řízeních, v nichž byl JUDr. Daniel Kaplan, LL.M. ustanoven insolvenčním správcem, se vyzývají:

 

VŠICHNI, kdo mají informaci o majetku dlužníka, aby tyto informace neprodleně sdělili insolvenčnímu správci (týká se i osob, které mají určitý peněžitý či nepeněžitý dluh vůči dlužníkovi);

 

VĚŘITELÉ ke sdělení čísla bankovního účtu insolvenčnímu správci a k podání informace pro případ, že dojde ke změnám v identifikaci věřitele (změna sídla, jména, rozdělení, fúze apod.);

 

DLUŽNÍK k bezodkladnému kontaktování insolvenčního správce.

 

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník zejména tyto povinnosti:

 

  • Jedenkrát za 6 měsíců (vždy v březnu a září, nebude-li v usnesení o schválení oddlužení uvedeno jinak) zasílat přehled všech příjmů (zpravidla půjde o kopie výplatních pásek, ale je třeba uvádět i všechny další případné příjmy) na adresu insolvenčního soudu k příslušné spisové značce insolvenčního řízení a v kopii též insolvenčnímu správci.
  • Bez zbytečného odkladu insolvenčnímu správci sdělit veškeré změny kontaktních údajů i jiných, pro insolvenční řízení relevantních údajů (např. změnu bydliště, korespondenční adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, změnu zaměstnání, rodinného stavu, informace ohledně rodinné situace, dětí apod.).
  • Po dobu trvání oddlužení se nezadlužovat. Proto je třeba se zdržet sjednávání jakýchkoliv půjček (od všech subjektů) a dbát zvýšené pozornosti na včasnou platbu složenek, faktur za telefony, nájem a dalších plateb.